Serto - Vuosisadan puhtain kilpailu

Kiilto

Vuosisadan puhtain kilpailu

Lataa alle kuva Kiilto Kodinpuhdistus-tuotteesi ostokuitista marraskuun 2019 loppuun mennessä, ja olet mukana arvonnassa. Palkintoina arvomme puhdasta nautintoa: 1000 euron arvoisia Holiday Club -lomalahjakortteja.

Kiitos!

Osallistumisesi sujui täydellisen puhtaasti. Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti. Onnea kilvoitteluun!

Download icon Download icon error Checkmark icon Kuvan koko ylittää 8 MB. Sallitu kuvakoko on alle 8 MB.
* Pakollinen tieto


Yhteyden muodostus palvelimen välille epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen!

Kilpailun säännöt

Arrow icon

Järjestäjä ja kampanja-aika

”Vuosisadan puhtain kilpailu” –markkinointitoimenpiteen (jäljempänä ”Kampanja”) järjestäjä on KiiltoClean Oy, osoite, y-tunnus 2159756-3 (jäljempänä ”Järjestäjä”). Kampanja alkaa 15.3.2019 ja päättyy 30.11.2019. Tänä aikana ostetut Kiilto Kodinpuhdistustuotteet tulee rekisteröidä kampanjasivustolle viimeistään 30.11.2019.

Ketkä voivat osallistua

Kampanjaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät. Kampanjaan osallistuminen edellyttää Kiilto Kodinpuhdistustuotteen ostamista, ostokuittien säilyttämistä ja kuitti- ja yhteystietojen luovuttamista.

Kuinka osallistua kampanjaan

Kampanjaan voi osallistua ostamalla Kiilto Kodinpuhdistustuotteen mistä tahansa myymälästä, ja täyttämällä yhteystiedot sekä lataamalla kuittikuvan kampanjasivulla osoitteessa kiiltokodinpuhdistus.fi/kiilto100. Sama henkilö voi osallistua kampanjaan kampanja-aikana yksilöllisillä kuittikuvilla, niin monta kertaa kuin haluaa. Yhdellä kuittikuvalla voi osallistua vain kerran. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista. Puutteellisin tiedoin varustettuja lomakkeita ei voida käsitellä.

Viimeinen osallistumispäivä on 30.11.2019, ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli toimenpide keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken. Yhteystiedot ja kuittikuva on toimitettava Järjestäjälle kampanja-aikana. Kampanja-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.

Osallistujan tulee säilyttää käyttämänsä kuitti palkinnon vastaanottamiseen asti. Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä Osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, Järjestäjä voi harkintansa mukaan pyytää osallistujaa toimittamaan alkuperäisen kappaleen Kampanjatuotteen ostokuitista.

  • Osta Kiilto Kodinpuhdistustuote haluamastasi päivittäistavaramyymälästä kampanja-aikana 15.3-30.11.2019.
  • Mene osoitteeseen kiiltokodinpuhdistus.fi/kiilto100 ja täytä lomakkeelle yhteystietosi ja lataa kuva ostokuitista. Lomakkeita voi täyttää 30.11.2019 asti.
  • Säilytä ostokuitti/ostokuitit mahdollista voiton vastaanottamista varten.

 

Palkinnot

Arvomme kaikkien kampanjaan osallistujien kesken yhteensä kahdeksan 1000 euron arvoista Holiday Club-lahjakorttia. Palkinnon voittaja saa käyttää lahjakortin haluamallaan tavalla. Järjestäjä ei vastaa lahjakortin ylimenevistä kustannuksista poislukien arpajaisvero. Lahjakortti on voimassa 12 kk myöntämisajankohdasta.

Palkintoehdot

Palkinnot arvotaan kuukausittain kaikkien siihen mennessä toimenpiteeseen osallistuneiden kesken. Arvontapäivät ovat 30.4.2019, 31.5.2019, 28.6.2019, 31.7.2019, 30.8.2019, 30.9.2019, 31.10.2019 sekä 2.12.2019. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse osallistujan antamilla yhteystiedoilla. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen kahden viikon sisällä sähköpostin lähettämisestä, lunastamaton palkinto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu kampanjaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Kaikki kampanjaan osallistujat vapauttavat KiiltoClean Oy:n sekä kampanjan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. KiiltoClean Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen liittyen.

Järjestäjä maksaa palkinnosta lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Näiden sääntöjen vastaiset tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Muut ehdot

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Rekisteriseloste

Arrow icon

1. Rekisterinpitäjä

KiiltoClean Oy
PL 157
20101 TURKU
puh. 020 7710 400

2. Rekisteriasioita hoitaa

KiiltoClean Oy
Tiia Rita, tiia.rita@kiilto.com
PL 157
20101 TURKU
puh. 020 7710 400

3. Rekisterin nimi

Kiilto 100v -kuluttajakilpailuun osallistujien rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käyttötarkoituksena toteuttaa arvonta ja luovuttaa palkintovoitto. Oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteri sisältää Kiilto 100v –kuluttajakilpailuun osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja, jotka on kerätty internetin kautta henkilöiltä itseltään. Henkilörekisteriin tallennetaan tiedot, jotka henkilö täyttää arvontalomakkeeseen arvontaan osallistumisen yhteydessä.

Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat lomakkeella kerätyt tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Tietoja suunnitellaan säilytettävän maksimissaan kuukausi kilpailun päättymisen jälkeen.

6. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ja tiedonvastaanottajan ulkopuolelle. Tiedonvastaanottajana toimii sivuston palveluntuottaja Into-Digital Oy. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja, ja tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, täydennettävää tai poistettavaa, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

Kielto-oikeus ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Edellä mainituissa asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetulle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Arvontaan osallistuvien tietoja sisältävän rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän ja tämän yhteistyökumppaneiden työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.